براساس فرمت ارائه شده در فایل ذیل مقالات تنظیم و ارسال شوند:

فرمت ثبت مقاله برای دانلود کلیک کنید (0.09MB)


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان