نام کاربری: manager
نام کاربر: دبیر علمی کنفرانس
ایمیل: dr.sasadian@gmail.cim

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان