برنامه زمانی روز همایش
1-مبانی آموزش حقوق شهروندی 2-حقوق شهروندی در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی 3-برنامه های درسی و آموزش حقوق شهروندی 4-حقوق شهروندی در اسناد فرادستی ملی و بین المللی 5-حقوق شهروندی و فضای سایبری 6-مصادیق آموزش منشور حقوق شهروندی

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان