هزینه ثبت هرمقاله به شرح ذیل است:

 برای دانشجویان مشروط به ارائه کارت دانشجویی......1,000,000 ریال

 برای سایر افراد.................................................1,500,000 ریال

 

هزینه اسکان به ازای هرنفر................................1,000,000 ریال

 

شماره حساب واریز وجه:

2177460405000    به نام بانک ملی درآمدهای اختصاصی همایش


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان