شهر تبریز

شهر تبریز

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تالار معلم واقع در باغشمال تبریز

تالار معلم واقع در باغشمال تبریز


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان