رئیس همایش                   دکتر علی عجمی

دبیر علمی همایش             دکتر سیروس اسدیان

دبیر اجرایی همایش           دکتر موسی پیری


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان